Özel MTSK Açma İşlemleri

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ md.9)
  • Form dilekçe (ek-1)
  • T.C. kimlik numarası beyanı
  • Tüzel kişilik haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile birlikte vakıf veya dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikliyönetim kurulu kararı
  • Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı

  • Özel kursun açılacağı binanın mülkiyet durum beyanı (kiracı veya malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı beyan) ve adresine ilişkin beyan (Form dilekçede belirtilir)

  • Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslar için 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi

  • Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi

Özel Kurslar İçin Valilikçe Tanzim Edilecek Belgeler


Yukarıda belirtilen belgeler milli eğitim müdürlüklerince incelenerek  uygun görülenlere  beş iş günü içerisinde "Kurum Açma İzni" ile işyeri çalışma ve ruhsatı verilir.

Ayrıntılı bilgi için Motorlu Taşıt ve Sürücü Kursları Yönetmeliğinin 9. Maddesi ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine bakınız.