ÖZEL MUHTELİF KURS AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ m.5/2)

 • Form dilekçe (ek-1)
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise  amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 • Öğretim Programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde  program uygulayan kurumlar ile  bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için; bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve  tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili Bakanlıkların uygun görüşü
 • Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği, kira ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği veya aslı
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik  rapor


Okul Açma İşlemleriBAKANLIKÇA VE VALİLİKÇE YAPILACAK İŞLEMLER

 Okul Açma İşlemleri