Özel Öğrenci Yurdu Açma İşlemleri

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU AÇILIŞINDA ARANAN BELGELER (ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ md.9)
 • Müracaat dilekçesi,

Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;

 • Şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi,
 • Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ve kurucu temsilcisinin adli sicil beyanı,
 • Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge,

Kurucu gerçek kişi ise;

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Adli sicil beyanı,  
 • Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan,
 • Binanın kiralık olması hâlinde en az bir yıllık kiracı olunduğuna dair beyan,
 • Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan,
 • Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alınan muvafakat belgesi,
 • Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge,
 • Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge,
 • Yapı kullanma izni belgesi,
 • Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı,
 • Yetkili kuruluştan alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor, ile valiliğe müracaat ederler.

Ayrıntılı bilgi için Özel öğrenci yurtları Yönetmeliğinin 7. Maddesine bakınız.

YURT BİNALARINDA ARANACAK ŞARTLAR


Aynı gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen ve aynı kampüste bulunan eğitim kurumları ve özel öğrenci yurtlarında, etüt/çalışma odası, lokal/kantin/dinlenme odası, ziyaretçi odası, kitaplık ve internet odası, yemekhane gibi bölümler ortak kullanılabilir.

BAKANLIKÇA VE VALİLİKÇE YAPILACAK İŞLEMLER